• English
  • Bosanski

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Bosni i Hercegovini

Tenderska pravila i procedure

Juli 12, 2021 11:54 am

  1. Opšte odredbe i uslovi ugovora za nabavku robe    3 SUP_1_GTC_Supplies_November_2020 2. Kodeks ponašanja za dobavljače i etički principi i standardi   6 GEN_2-2_CoC_for_Contractors_V_1.1_Oct_2016 SER 3.  Izjava o podobnosti za kandidate, ponuđače ili dobavljače  7 GEN_2-3_Declaration_for_Tenderers__Candidates_and_Suppliers_November_2020     

Arhiva Vijesti