• English
  • Bosanski

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Bosni i Hercegovini

BOS 195 – Hitna pomoć u ogrijevu

Period: 12.01.2009 – 28.02.2009
Lokacija: Kanton Sarajevo, opštine Zenica, Srebrenica i Istocna Ilidža
Donator: Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke u saradnji sa Ambasadom Savezne Republike Njemačke u BiH i Help- Hilfe zur Selbshilfe e.V. (31.327,61€)

 

U kratko o projektu:
Tokom januara i februara, Help je implementirao projekat „BOS 195 – Hitna pomoć u ogrijevu“ pružajući time pomoć u vidu drvenih briketa za 2000 korisnika u Kantonu Sarajevo, 20 korisnika u Srebrenici, 56 korisnika na prostoru opštine Istočna Ilidža (Istočno Sarajevo)  i 7 institucija pogođenih krizom nedostatka zemnog gasa i jakom zimom u BiH.
Spiskovi korisnika su obezbijeđeni od strane lokalnih organizacija civilne zaštite kao i od strane opštinskih, kantonalnih i federalnih ministarstava za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice.


Drveni briketi su isporučeni sljedećim lokalnim institucijama:
Dom za stara i iznemogla lica Zenica
Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Zenica
Kantonalna bolnica Zenica
Profesionalna vatrogasna brigada Zenica
Dom zdravlja Trnovo
Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Istočna Ilidža /I. Sarajevo
Osnovna muzička škola Istočna Ilidža /I. Sarajevo
Mješovita srednja škola Ilijaš
Dom kulture Pazarić